До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи, зазначені в п. 2.5 Правил прийому до аспірантури.

Правила прийому до аспірантури

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Перелік документів для вступу до аспірантури:  

 • заява на ім’я директора Інституту (завантажити бланк заяви) із візою потенційного наукового керівника щодо його згоди на наукове керівництво;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений відділом кадрів за місцем роботи (завантажити бланк);
 • характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи а останньому місці складає менше 6 місяців;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) та додатку до диплома;
 • документ про складання ЄВІ в 2023 або 2024 році, або дійсний сертифікат тестів TOEFL, International English Language Testing System, Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 29 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня).
 • копію трудової книжки, засвідчена відділом кадрів за місцем роботи (у разі її наявності);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений за місцем навчання або роботи, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника;
 • дослідницька пропозиція вступника (реферат) з письмовим висновком гаданого наукового керівника;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 86-о;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • копію паспорту;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • згоду на збір та обробку персональних даних (завантажити бланк згоди)

Під час подання документів вступник пред’являє:

 • Документ, що засвідчує особу;
 • Військовий квиток або посвідчення про припуску – для військовозобов’язаних;
 • Документ держаного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра і додаток до нього

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності Програма вступного іспиту ;

- вступного іспиту з іноземної мови Програма вступних випробувань з іноземної мови .

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування Програма додаткового вступного іспиту.

Вимоги до дослідницької пропозиції (реферату)