ВІДДІЛ МАГНІТНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ

Завідувач відділом Smirnov.png

Смірнов Олексій Миколайович

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки, Лауреат Премії ім. З.І. Некрасова НАН України

Загальна кількість наукових праць О. М. Смірнова – близько 850, серед них 13 монографій та 12 навчальних посібників, 2 наукових відкриття, 98 авторських свідоцтв і патентів, близько 50 наукових доповідей на престижних міжнародних конференціях за кордоном. У наукових виданнях, що входять до МНБД Scopus і Web of Science, опублікована 101 стаття О. М. Смірнова, кількість цитувань – 145, його h-індекс – 7. Під його керівництвом захищені 1 докторська і 10 кандидатських дисертацій.

https://orcid.org/0000-0001-5247-3908, Scopus Author ID: 57213379792, Web of Science ResearcherID: N-1890-2017, ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksey-Smirnov-5

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Тел. роб.: +38044 4242050

 

Склад відділу

Загальна чисельність працівників 21 (19 наукових співробітників, 2 технічні співробітники).

Горюк Максим Степанович

заступник завідувача відділом, кандидат технічних наук

https://orcid.org/0000-0002-7561-6948, Scopus Author ID: 7801539964, Web of Science ResearcherID: AAC-8527-2022

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Середенко Володимир Олексійович

провідний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

https://orcid.org/0009-0001-5335-7391, Scopus Author ID: 6603610437

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фікссен Владислав Миколайович

провідний науковий співробітник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Scopus Author ID: 7801666860

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел. 044 4242050

Скоробагатько Юлія Петрівна

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

https://orcid.org/0000-0002-1724-9895

Scopus Author ID: 58265326400

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Смірнов Юрій Олексійович

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент

https://orcid.org/0009-0009-0479-5828

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семенко Анастасія Юріївна

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

https://orcid.org/0000-0002-0448-1636 , Scopus Author ID: 57210373636, Web of Science ResearcherID: GYD-3600-2022, SciProfiles: https://sciprofiles.com/profile/3061225, ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia-Semenko-2

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семірягін Сергій Володимирович

докторант, кандидат технічних наук, доцент

https://orcid.org/0000-0002-8733-3216

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Єфімова Вероніка Гаріївна

старший науковий співробітник (за сумісництвом), кандидат технічних наук, доцент

https://orcid.org/0000-0003-2372-8398, Scopus Author ID: 56049696800, Web of Science ResearcherID: K-3299-2017

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основне обладнання відділу

 

 

Основні напрямки діяльності відділу:

Науково-дослідний відділ магнітної гідродинаміки (ВМГД) є структурним підрозділом в організації науково-дослідної роботи Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України і утворений в складі Інституту для сприяння одержанню та використанню нових наукових знань з метою створення необхідних для розвитку економіки України наукових результатів та технологічних розробок.

За час діяльності відділу, його основним здобутком є встановлення фундаментальних закономірностей взаємодії струмонесучих металевих розплавів з зовнішніми магнітними полями, створення на цій основі нового класу МГД-обладнання і технологій для приготування високоякісних сплавів та одержання з них литих виробів.

Вперше у світі запропоновано, теоретично досліджено і обґрунтовано та практично реалізовано магнітодинамічний принцип дії на рідкометалеві середовища, що базується на масштабних міждисциплінарних дослідженнях. Розроблений принцип та унікальні пристрої, що не мають прямих аналогів у світі, – багатофункціональні магнітодинамічні насоси і установки, а також супутні МГД-технології, реалізують малоінерційну і безконтактну дію електромагнітних полів на металеві розплави, забезпечуючи їх регульований індукційний нагрів та керований рух – перемішування, транспортування, розливання – під дією об’ємних електромагнітних сил та генерованого електромагнітного тиску. Магнітодинамічний принцип та обладнання для його реалізації було включено до переліку основних понять магнітної гідродинаміки.

Магнітодинамічне обладнання і супутні МГД-технології охопили широкий спектр металевих матеріалів: сплави на основі алюмінію, магнію, цинку, міді, олова, свинцю, чавуни і сталі. Було одержано свідоцтво на товарний знак «Магнітодинамічний насос», розроблено і впроваджено 2 стандарти на магнітодинамічне заливальне обладнання. Інтелектуальні здобутки захищено дипломом на відкриття, сотнями авторських свідоцтв та патентів на винаходи, в т. ч. у провідних промислово розвинених країнах світу. В Україні було організоване серійне виробництво магнітодинамічних пристроїв та здійснено їх масштабне впровадження – на заводи було поставлено близько 100 установок для чавуну і сталі й близько 600 установок для алюмінієвих сплавів. Вони були інтегровані до складу автоматизованих й роботизованих комплексів при виробництві сплавів та виготовленні лиття передусім у високотехнологічних галузях промисловості (двигунобудування, електротехніка, радіоелектроніка, авіакосмічна, оборонна техніка), в т. ч. у масштабах ливарних цехів та ділянок. Було налагоджено комерційний продаж МГД-обладнання, технологій, ліцензій, ноу-хау, сервісних та інжинірингових послуг, документації в Україні та за кордон.

Станом на сьогодні основними напрямками діяльності відділу є:

- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в галузі природничих наук, спрямованих на вивчення фізичних механізмів та встановлення закономірностей одержання нових і кардинального вдосконалення існуючих металевих матеріалів при накладанні електромагнітних та інших фізико-хімічних дій на металеві системи в рідкому стані і в процесі фазових переходів;

- впровадження та застосування результатів досліджень і створених розробок, зокрема, сучасного магнітогідродинамічного (МГД) обладнання та супутніх технологій, у промисловому виробництві на металургійних, ливарних і машинобудівних підприємствах в Україні та за її межами.

 

Поточні проєкти

- «Розроблення науково-технологічних основ використання електромагнітних дій з метою підвищення ефективності процесу фільтрування металевих розплавів від неметалевих включень»;

- «Дослідження кристалізації сплавів з використанням температурно-кінетичних та МГД-дій на метал литих заготівок» (комплексна).

 

 

Найвагоміші досягнення в науковій та практичній діяльності:

- Вперше спільно з фахівцями відділу ППРС запропоновано спосіб синтезування композитних фаз безпосередньо у металевій матриці за рахунок комбінованої дії низькотемпературної зануреної у рідкий метал плазми та електромагнітних полів і МГД-чинників, який полягає у переведенні вихідного сплаву та добавок до нього у високореакційний пароподібний стан, утворення у цій суміші парів нових сполук з подальшою їх конденсацією в умовах високих температурних та концентраційних градієнтів у рідкометалевому охолоджувачі у вигляді високодисперсних часток, що забезпечить одержання литих металевих композитів з суттєво подрібненою структурою та підвищеним рівнем основних та спеціальних властивостей;

- Запропоновано оригінальний підхід до створення високоефективних агрегатів для підвищення якості сталі в процесі безперервного розливання за рахунок застосування двокамерного магнітодинамічного проміжного ковша, у якому в одній камері здійснюється рафінування розплаву за допомогою електромагнітного перемішування, а в іншій забезпечується підігрів рідкого металу та його перетікання в кристалізатор МБЛЗ. Встановлено, що накладення обертальних потоків в промковші має високу ефективність і дозволяє створити умови для сепарації неметалевих включень та часток шлаку, для чого слід сформувати циркуляційні потоки в нижній частині промковша, що дозволяє суттєво поліпшити процес рафінування і запобігти захопленню частинок шлаку, а додатковий ефект вдається досягти при раціональному виборі інтенсивності обертання потоків сталі;

- Вперше спільно з фахівцями Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України на основі оцінки константи рівноваги з використанням термодинамічних розрахунків проведено дослідження формування нанокластерів кремнію у газовій фазі в умовах дії низькотемпературної плазми і МГД-чинників при обробці сплавів системи «алюміній – кремній». Одержані результати можуть бути застосовані для синтезу наночастинок кремнію у розплавах силумінів, а загалом це представляє значний інтерес для різних галузей, передусім мікроелектроніки та металургії;

- Спільно з фахівцями відділу ППРС встановлено, що в результаті обробки рідких доевтектичних силумінів аргоновою плазмою в умовах МГД-дії та керованого електромагнітного перемішування, відбувається диспергування структурних складових сплаву у твердому стані, що сприяє збільшенню пластичності сплавів, полегшенню одержання з них деталей, які виготовляються методом пластичної деформації або піддаються ній у процесі експлуатації;

- Спільно з фахівцями відділу ППРС встановлено, що в результаті МГД-плазмової обробки у ливарній магнітодинамічній установці рідких сплавів системи «алюміній – цинк – магній – мідь» забезпечується висока дисперсність включень зміцнюючої фази (не більше 100 нм), рівномірний розподіл таких включень у α-твердому розчині і загалом легуючих компонентів в алюмінієвій матриці. Це зумовлює зростання механічних властивостей литого сплаву порівняно зі стандартними значеннями на 20%, а відносного видовження – до 3 разів, і створює передумови як для поліпшення працездатності таких матеріалів в умовах підвищених температур, так і для зменшення їх схильності до утворення гарячих тріщин, що у перспективі забезпечить здешевлення виробництва сплавів та виробів з них, подовження терміну їх експлуатації;

- Удосконалено та адаптовано для умов безперервного і напівбезперервного лиття методику розрахунку електромагнітних систем магнітодинамічного проміжного ковша, розроблено проект технічного завдання на систему автоматичного управління (САУ) пілотним зразком МД-ПК для умов його роботи за технологіями безперервного та напівбезперервного лиття;

- Проведено інжинірингові роботи, розроблено технічне завдання на дослідно-промисловий зразок магнітодинамічного проміжного ковша для машини безперервного (напівбезперервного) лиття заготовок, яка використовується в умовах металургійного мікрозаводу;

- Проведено прикладні дослідження щодо модернізації слябових МБЛЗ, що забезпечать підвищення якості сляба до світових стандартів, розроблено рекомендації і конструкторську та технологічну документацію щодо реконструкції електросталеплавильних і конвертерних цехів з застосуванням сучасних процесів позапічної обробки і розливання сталі, впровадженням технологій одержання великих і унікальних ковальських зливків масою до 400 тонн (завод «Енергомашспецсталь», м. Краматорськ), адаптації до умов виробництва агрегатів «ківш – піч» та шестиструмкових високопродуктивних сортових МБЛЗ;

- Проведено оригінальні дослідження фізико-хімічних процесів взаємодії магнезитових вогнетривів з рідкою сталлю та її шлаками у металургійних агрегатах. За результатами цих досліджень розроблено нові склади і технології одержання вогнетривких матеріалів, запропоновано їх застосування для комплексного «гарячого» (без зупинки виробничої кампанії) ремонту футеровки кисневого конвертера в умовах металургійного заводу ПрАТ «Камет-Сталь» (м. Кам’янське);

- Теоретично обґрунтовано та практично підтверджено механізм заростання порожнини зануреного стакана на ділянці між проміжним ковшем і кристалізатором машини безперервного лиття заготовок. Запропоновано принцип дії та конструкцію спеціалізованого МГД-пристрою, що дозволить запобігти контакту металевого струменя з внутрішньою поверхнею стакану і суттєво зменшити налипання частинок глинозему та шлаку і наморожування металу на стінку стакана;

- В ході спільних робіт з фахівцями відділу ППРС та Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України проведені металографічні дослідження зразків сплаву АЦ4Мг після МГД-плазмової обробки розплаву за визначеними режимами. Вперше на поверхнях литих зразків виявлено частки зміцнюючих фаз. При певних режимах МГД-плазмової обробки відбувається утворення дисперсних зміцнюючих фаз та їх розподіл у структурі сплаву, а також зменшується вміст розчиненого у рідкому металі кисню, що сприяє додатковому приросту механічних властивостей виробів;

- Вперше спільно з фахівцями відділу ППРС, Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського та Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, вивчено процес утворення у газовій фазі нанокластерів алюмінію. Керований процес синтезу кластерів у розплаві дозволить створити на алюмінієвій основі перспективні сплави та композити з унікальними властивостями;

- Встановлено, що змінне магнітне поле частотою ~1000 Гц дозволяє відтиснути розплав від стінки сталерозливного стакана, однак через малу глибину проникнення поля у рідкий метал виникають вихрові збурення, що деформують струмінь. Спільна дія змінного та постійного магнітних полів забезпечує «втягування» рідкого металу в приосьову зону стакана з одночасною стабілізацією струменя при його відтисненні від стінок стакана;

- Запропоновано та проведено випробування в умовах заводу оригінальної технології пульсаційного перемішування рідкого металу в масивних (>30 т) сталевих зливках при їх твердненні. Встановлено, що при пульсаційній обробці у зливках зменшується кількість газоусадкових дефектів та ширина зони стовпчастих кристалів, змінюються морфологія і хімічний склад оксидних і сульфідних включень з одночасною їх коагуляцією при підвищеній інтенсивності процесу тверднення сталі. При цьому суттєво подавляються процеси позацентрової та зональної ліквації у зливках;

- Спільно з фахівцями відділів ППРС і КМ було експериментально досліджено вплив параметрів МГД-плазмової обробки алюмінієвих розплавів на ефективність їх модифікування дрібнодисперсними карбідами вольфраму і титану. Встановлено, що забезпечення необхідних умов обробки унеможливлює окислення введених часток карбідів і зберігає їх здатність до модифікування литої структури сплаву при його подальшому твердненні;

- Спільно з фахівцями відділів ППРС і КМ встановлено, що комплексна МГД-плазмова обробка заевтектичного силуміну А390 з модифікуванням дрібнодисперсним карбідом вольфраму суттєво впливає на структуру сплаву в литому стані, при цьому суттєво зростає середня мікротвердість евтектичної фази (на 20%);

- За результатами натурних експериментів встановлено, що змінне магнітне поле частотою 50 Гц, яке створюється за допомогою розробленого спеціалізованого електромагнітного пристрою, здатне відтискати струмінь металу від його початкової траєкторії. Одержані результати покладені в основу технологічних рекомендацій щодо зменшення заростання порожнини дорогих за вартістю імпортованих вогнетривких занурених стаканів шляхом скорочення тривалості та площі контакту рідкометалевого струменя зі стінками стакану при дії зовнішнього електромагнітного поля;

- За результатами аналізу зносу вогнетривких занурених стаканів у виробничих умовах встановлено, що електромагнітне перемішування рідкої сталі у кристалізаторі машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) сприяє зменшенню заростання порожнини стакану на 15-25% залежно від марки сталі й режимів перемішування. Одночасно при надмірному збільшенні інтенсивності електромагнітного впливу може відбуватися підвищений ерозійний знос зануреної у рідкометалеву ванну в кристалізаторі частини стакану. Одержані результати слугуватимуть оптимізації режимів малонапорного розливання і електромагнітного перемішування рідкого металу на ділянці «проміжний ківш – кристалізатор МБЛЗ»;

- Спільно з фахівцями Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДП «Івченко-Прогрес» розроблено алюмінієвий сплав на основі системи Al-Cu, що не містить заборонених у ЄС шкідливих для здоров’я людини компонентів (зокрема, кадмію). З використанням спеціалізованого електромагнітного пристрою та МГД-ефектів розроблено технологічні основи і виплавлено експериментальну лігатуру Al-Zr, призначену для модифікування експериментального високоміцного алюмінієвого ливарного сплаву системи Al-Cu, що не містить шкідливих (кадмій) та дорогих за вартістю (срібло) добавок. Розроблено технологічні основи і у ливарній магнітодинамічній установці МДН-6А з використанням індукційного нагріву, електромагнітного перемішування і МГД-чинників виплавлено експериментальний високоміцний алюмінієвий ливарний сплав системи Al-Cu заданого хімічного складу. Відпрацьовано режими термічного оброблення й одержано дослідно-промислову партію у сплаву для випробувань на виробничих потужностях вітчизняних підприємств. Основні механічні характеристики експериментального сплаву: межа міцності на розрив – 450 МПа, межа плинності – 390 МПа, відносне видовження – 5%, що відповідає стандартним сплавам, які містять кадмій або срібло;

- Розроблено рекомендації, технічну документація та програмно-апаратне забезпечення для підвищення ефективності роботи електромагнітного перемішувача алюмінієвого розплаву у плавильній печі на промисловому підприємстві у КНР;

- За допомогою розроблених фізичних та математичних моделей, вивчено вплив зовнішнього електромагнітного поля на рух розплаву в кристалізаторі МБЛЗ. Встановлено, що для запропонованої схеми найбільший ефект досягається при індукції поля 0,4-0,5 Тл. При цьому відбувається стабілізація меніску при одночасному максимальному тепловідводі від перегрітого розплаву до стінок кристалізатора, що сприяє більш контрольованому утворенню твердої скоринки безперервнолитої заготовки. При значеннях індукції поля £0,3 Тл суттєвого впливу на процеси тепломасопереносу в рідкометалевій ванні не спостерігається. При збільшенні індукції поля ≥0,5 Тл між зануреним стаканом та стінкою кристалізатора можливе надмірне збурення меніску та виникнення застійних зон, які надалі можуть спричинити утворення твердих перемичок в тілі тверднучої безперервнолитої заготовки;

- З використанням термодинамічних методів дослідження встановлено, що процес утримання неметалевих включень поверхнею та порами пінокерамічних фільтрів суттєво залежить від значення крайових кутів змочування на межі поділу фаз «розплав – включення» та «розплав – фільтр». При цьому показано, що за відсутності додаткових силових дій на розплав при його проходженні через фільтр ефективність видалення включень зменшується зі зростанням масової швидкості розливання. Визначено закономірності, загалом притаманні електромагнітній сепарації неметалевих включень, зокрема, прискорення процесу їх видалення при збільшенні енергії електромагнітної дії, підвищення повноти очищення розплаву зі зростанням частоти змінного струму, що генерує електромагнітне поле, а також більш ефективне видалення частинок сферичної форми, ніж пласких.

У 2018-2023 рр. співробітниками відділу захищено 3 кандидатських дисертації.

У 2019 р. співробітники відділу – акад. НАН України В.І. Дубодєлов і д. т. н., проф. О.М. Смірнов – на засіданні Президії НАН України представили наукову доповідь щодо створення високотехнологічної бази вітчизняних металургійних мікровиробництв на основі фундаментальних і прикладних досліджень у галузі магнітної гідродинаміки, електротехніки та металургії.

У 2020 р. зав. відд., д. т. н., проф. О.М. Смірнову і с. н. с., к. т. н. О.П. Верзілову було присуджено Премію НАН України імені З.І. Некрасова за цикл праць «Розвиток ресурсозберігаючих технологічних рішень для безперервного розливання металу на ділянці «проміжний ківш – кристалізатор МБЛЗ».

 

 

Перспективні розробки

Наукові та практичні досягнення відділу представлені у каталогах науково-технічних розробок Інституту та НАН України, на профільних виставках і конференціях.

Основні впроваджені розробки

 

Публікації:

Монографії

1. Смірнов О.М., Тімошенко С.М., Нарівський А.В., Семірягін С.В., Осипенко В.В., Скоробагатько Ю.П. Сталь України: відновлення та інновації. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», дизайн, 2023. – 268 с. – ISBN 978-966-00-1909-6.

2. Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Ефимова В.Г., Кравченко А.В., Верзилов А.П. Гидродинамические и физико-химические процессы в промежуточных ковшах для непрерывного литья стали. – Киев: Наукова думка, 2018. – 264 с. – ISBN 978-966-00-1605-7. http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000011326 .

- підручник:

1. О.М. Смірнов, Ю.П. Скоробагатько, А.Ю. Семенко, М.С. Горюк. Основи металургії: виробництво чавуну / Підручник. – Одеса : Олді+, 2023. – 192 с. – ISВN 978-966-289-735-7.

- статті у міжнародних наукометричних базах Scopus/Web of Science:

1. O. M. Smirnov, O. D. Rud, V. N. Fikssen, Yu. P. Skorobagatko, T. O. Monastyrska, M. S. Goryuk, A. Yu. Semenko, O. V. Yashchenko. Impact of MHD-Processing on Technological Properties of High-Strength Casting Al-Cu Alloys // Metallophysics and Advanced Technologies, 2023, Vol. 45, No. 9, pp. 1125-1339. https://doi.org/10.15407/mfint.45.09.1125 .

2. O. M. Smirnov, Yu. P. Skorobagatko, M. S. Goryuk, M. M. Voron, A. Yu. Semenko, D. I. Hoida, S. V. Semiryagin. Influence of Combined Vibration with Cavitation and Electromagnetic Impact on the Cast Aluminium Alloy Grain Refining // Metallophysics and Advanced Technologies, 2023, Vol. 45, No. 7, pp. 883-900. https://doi.org/10.15407/mfint.45.07.0883 .

3. Aleksey Smirnov, Aleksey Verzilov, Anastasiia Semenko, Yuliia Skorobagatko and Danyil Hoida. Numerical investigation and physical modeling for optimisation hydrodynamic processes in continuous casting tundish. Metall. Res. Technol., 120 3 (2023) 310, https://doi.org/10.1051/metal/2023037 .

4. Smirnov, A.; Petryshchev, A.; Bilko, T.; Andreev, A.; Semenko, A.; Skorobagatko, Y. Development of the Recycling of Alloyed Metallurgical Waste: Features of Phase and Structural Transformations. Minerals 2023, 13, 1171. https://doi.org/10.3390/min13091171 .

5. O. M. Smirnov, Yu. P. Skorobagatko, M. S. Goryuk, M. M. Voron, A. Yu. Semenko, D. I. Hoida, and S. V. Semiryagin, Influence of Combined Vibration with Cavitation and Electromagnetic Impact on the Cast Aluminium Alloy Grain Refining. Metallophysics and advanced technologies, 2023, vol. 45, pp. 949-966, https://mfint.imp.kiev.ua/en/toc/v45/i07.html .

6. V. Fikssen. Increasing the efficiency of refining and modification of aluminum alloys when using electromagnetic factors // Magnetohydrodynamics, 58, 1/2 (2022). – P. 151-156. DOI: 10.22364/mhd.58.1-2.16

7. Aleksey Smirnov, Yevgen Smyrnov, Aleksey Verzilov. The selection of construction of the metal receiver for a two-chamber cylindrical tundish with a centrifugal chamber / Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 5, 2021, 1111-1116. https://journal.uctm.edu/node/j2021-5/28_20-152_p_1111-1116.pdf

8. Smirnov O.M., Narivskiy A.V., Smirnov E.N., Verzilov A.P., Semenko A.Yu., Goryuk M.S. Development of a Two-Chamber MHD Tundish for Metal Casting // Science and Innovation. – 2021, Vol. 17, No. 4. – P. 19-24. https://doi.org/10.15407/scine17.04.019 .

9. O. M. Smirnov, A. V. Narivskiy, E. N. Smirnov, A. Yu. Semenko, O. P. Verzilov. Increasing dosing accuracy of magnetodynamic foundry equipment // Science and Innovation. Vol. 17, No. 5 (2021), 42-49. https://doi.org/10.15407/scine17.05.042 .

10. V. Dubodelov, A. Semenko, K. Bogdan, M. Goryuk. Development of Principles to Control the Processes of Continuous Casting of Alloys Using Magnetodynamic Equipment // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, No. 1 (100) 2019. – P. 69-75.  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.172051 . http://journals.uran.ua/eejet/article/view/172051 .

- статті у вітчизняних фахових виданнях (категорія Б):

1. Смірнов О. М., Тімошенко С. М., Нарівський А. В. Відновлення та інноваційний розвиток виробництва сталі в Україні в контексті енергоефективності та європейського зеленого курсу // Вісник НАН України. – 2023. –  № 4. – С. 21-38. https://doi.org/10.15407/visn2023.04.021 .

2. V.M. Fikssen, O.M. Smirnov, А.О. Gorshkov, L.М. Lakomska, D.S. Vasilyev. Prerequisites for the use of electromagnetic forces in technologies for refining aluminum alloys from non-metallic inclusions // Метал та лиття України, 2023, Том 31, № 1 (332), c. 50-56. https://doi.org/10.15407/steelcast2023.01.050 .

3. В.Г. Єфімова, Ю.П. Скоробагатько, О.М. Смірнов, А.Ю. Семенко, М.С. Горюк, Є.В. Карпухін. Теоретичне дослідження фізико-хімічних та кінетичних аспектів процесу фільтрації розплавів алюмінію з використанням керамічних фільтрів // Метал та лиття України, 2023, Том 31, № 3 (334), с. 56-63. https://doi.org/10.15407/steelcast2023.03.056 .

4. Смірнов О. М., Осипенко В. В., Семірягін С. В., Горюк М. С., Семенко А. Ю., Скоробагатько Ю. П. Перемішування металевих розплавів як засіб підвищення ефективності функціонування агрегатів «ківш – піч». Повідомлення 1. Способи та системи перемішування рідких сплавів у металургійних агрегатах (огляд) // Процеси лиття. – 2023. – № 1 (151). – C. 3-11.  https://doi.org/10.15407/plit2023.01.003

5. Смірнов О. М., Осипенко В. В., Семірягін С. В., Горюк М. С., Семенко А. Ю., Скоробагатько Ю. П. Перемішування металевих розплавів як засіб підвищення ефективності функціонування агрегатів «ківш – піч». Повідомлення 2. Новий метод електромагнітного перемішування металевого розплаву в агрегаті «ківш – піч» // Процеси лиття. – 2023. – № 2 (152). – C. 3-15.  https://doi.org/10.15407/plit2023.02.003 .

6. Верзілов О.П., Смірнов О.М., Семенко А.Ю. Вплив режимів роботи електромагнітного перемішувача на структуру сортової заготовки в умовах сучасних мікро-заводів // Метал та лиття України. – 2022, Том 30, № 3 (330). – С. 48-55. https://steelcast.com.ua/article/vplyv-rezhymiv-roboty-elektromagnitnogo-peremishuvacha-na-strukturu-sortovoyi-zagotovky-v .

7. Нарівський А.В., Смірнов О.М., Панарін В.Є., Скоробагатько Ю.П., Горюк М.С., Твердохвалов В.О., Ломакін В.М. Вплив МГД-плазмової обробки розплаву на структуру і властивості литого алюмінієвого сплаву А390 // Металознавство і обробка металів. - 2021. - № 4, Vol. 27 (100). - С. 24-32.  https://doi.org/10.15407/mom2021.04.024 .

8. Нарівський А.В., Затуловський А.С., Фікссен В.М., Щерецький В.О., Каранда О.А., Горюк М.С. Ефективність процесу електромагнітної обробки при виробництві гетерогенних ендогенних та екзогенних композитів на основі алюмінію // Процеси лиття. – 2021. – № 1 (143). – С. 3-10. DOI:10.15407/plit2021.01.003 . https://plit-periodical.com.ua/sites/default/files/narivskiy_3-10.pdf .

9. Смірнов О. М., Верзілов О. П., Смірнов Ю. О. Металургійні міні-заводи: конкурентоспроможність та перспективи розвитку // Метал та лиття України. – 2020. – № 2. – С. 34-40.

10. Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Верзилов А.П., Кулиш Ю.Ю., Гойда Д.И. Применение электромагнитных воздействий при непрерывной разливке стали // Процессы литья. – 2019. – № 1. – С. 10-22;

- матеріали міжнародних конференцій, що відбулися за кордоном:

1. Oleksiy Smirnov, Maksym Goryuk, Sergii Semiriagin, Anastasiia Semenko, Vadym Osypenko, Yuriy Smirnov. Multifunctional tundish with using electromagnetic actions on melt at continuous casting of steel // Paper No. 175, Proceedings of the 6th European Steel Technology and Application Days ESTAD-2023, 12-16 June 2023, Düsseldorf, Germany. – 6 p.

2. G. G. Nemsadze, K. N. Sharandin, A. N. Smirnov, R. A. Dzhodzua, D. V. Ryaby, M. S. Goryuk. Development of integrated methods for hot repair of converter lining based on magnesian materials of “GIR-Refractories” // Proceedings of the Unified International Technical Conference on Refractories UNITECR2023. – Frankfurt-am-Main, Germany, September 26-29, 2023. – P. 345-348.

3. O.V. Kharchenko, O.M. Smirnov. Differential assimilation coefficients (DAC) in computer steelmaking control systems // Proceedings of the 9th EOSC European Oxygen Steelmaking Conference, 6th CTSI Clean Technologies in the Steel Industry, October 17-21, 2022, Aachen, Germany.

4. O. Smirnov, S. Louhenkilpi, A. Narivskiy, M. Goryuk, A. Semenko, O. Verzilov. Control of Melt Pouring by Adjustment of the Volume Electromagnetic Force in the Magnetohydrodynamic Tundish at CCS // Proceedings of the 10th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials “EPM-2021”. Riga, Latvia, June 14-16, 2021. – P. 88-89.

5. A. Narivskiy, O. Smirnov, M. Goryuk, V. Panarin, V. Fikssen, Iu. Skorobagatko, O. Yashchenko, A. Gorshkov. Improvement of Aluminium Alloys after their MHD-Plasma Processing in Liquid State // Proceedings of the 10th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials “EPM-2021”. Riga, Latvia, June 14-16, 2021. – P.137-141.

6. G.G. Nemsadze, K.N. Sharandin, A.N. Smirnov, R.A. Dzhodzua, D.V. Ryaby // 63rd International Colloquium on Refractories 2020. – «Refractories enabling High Temperature Technologies» – September 16th and 17th, 2020, pp. 172-175.

7. V.I. Dubodelov, O.M. Smirnov, M.S. Goryuk, O.P. Verzilov, V.M. Fikssen, A.O. Gorshkov, V.K. Pogorsky, A.Y. Semenko. Complex of mhd-devices for continuous casting of metals // Book of Proceedings of the 11th pamir International Conference on Fundamental and Applied MHD. – July 1-5, 2019, Reims, France. – P. 487.

8. V.I. Dubodelov, A.V. Narivsky, V.O. Seredenko, V.M. Fikssen, M.S. Goryuk, I.P. Skorobagatko, O.V. Yashchenko. Mhd-plasma processing of aluminium melts for new generation of metallic materials // Book of Proceedings of the 11th pamir International Conference on Fundamental and Applied MHD. – July 1-5, 2019, Reims, France. – P. 500.

9. Nemsadze G., Smirnov A., Sharandin K. Evolution conditions of end BOF slag on the effectively slag splashing technology / Proceedings of International Colloquium on Refractories. – Eurogress, Aachen, Germany. – September 26-27, 2018. – 8 p.

10. Nemsadze G., Smirnov A., Sharandin K. New solution for steel refining processes in CCM-tundish when purged with argon through a ring blowing unit / Proceedings of International Colloquium on Refractories. – Eurogress, Aachen, Germany. – September 26-27, 2018. – 8 p.

- публікації в редагованих збірниках та колективних монографіях:

1. Дубодєлов В.І., Горюк М.С. Застосування електромагнітних полів і магнітогідродинамічних явищ для інтенсифікації впливу на металеві системи: світовий та український досвід // Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2-х т. (Національна академія наук України, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства). – Київ: Академперіодика, 2018. – Т. 2. – С. 24-50.  https://akademperiodyka.org.ua/en/node/740 .

- публікації в науково-довідкових та енциклопедичних виданнях:

1. Встановлення фундаментальних закономірностей взаємодії струмонесучих металевих розплавів з зовнішніми магнітними полями і створення нового класу МГД-обладнання і технологій (Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України) / Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918-2018. – Київ, «Фенікс», 2018. – С. 238-240.  http://files.nas.gov.ua/Offices/Publications/BookContent/2018/190122174428914-6321.pdf

- патенти України:

1. Патент України на винахід № 127170. Спосіб та магнітодинамічна установка для плазмореагентної обробки сплавів / Нарівський А. В., Смірнов О. М., Горюк М. C., Скоробагатько Ю. П., Фікссен В. М., Семенко А. Ю., Нарівська Л. А., Верзілов О. П. (ФТІМС НАН України (UA)) // Заявка № а 2020 06557 від 12.10.2020 р. – Опубл. 24.05.23, Бюл. № 21.

2. Патент України № 127280. Розливний вузол системи швидкої заміни стаканів-дозаторів для безперервного розливання розплаву металу на машинах безперервного лиття заготовок відкритим струменем / МПК B 22 D 41/50 (2006.01), B 22 D 41/56 (2006.01). // Немсадзе Г. Г., Шарандін К. М., Смірнов О. М., Джоджуа Р. А., Рябий Д. В., Верзілов О. П., Семенко А. Ю., Горюк М. С. (ФТІМС НАН України). – Заявка № а 2021 04431 від 30.07.2021 р. – Опубл. 05.07.2023, Бюл. № 27.

3. Патент України на винахід № 121619. Спосіб одержання литих композиційних матеріалів на металевій основі / Дубодєлов В.І., Нарівський А.В., Найдек В.Л., Наумовець А.Г., Середенко В.О., Фікссен В.М., Моісеєв Ю.В., Горюк М.С., Скоробагатько Ю.П. (ФТІМС НАН України (UA)) // Заявл. 25.10.2018 р. № а 2018 10522. – Опубл. 25.06.2020 р., Бюл. № 12.

4. Патент України на корисну модель № 131550. Двокамерний проміжний ківш / Смірнов О.М., Куберський С.В., Проценко М.Ю., Верзілов О.П., Гойда Д.І., Куліш Ю.Ю. – Опубл. 25.01.2019.

5. Патент на корисну модель 137596. Спосіб електромагнітного перемішування рідкого металу / МПК (2006) F27D 27/00 // Дубодєлов В.І., Гориславець Ю.М., Глухенький О.І., Горюк М.С., Фікссен В.М., Бондар О.І. – Інститут електродинаміки (ІЕД) НАН України (UA). – Заявл. 24.04.2019 № u201904455. – Опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.

Новини

Обговорення ОНП Металургія

До уваги здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!Просимо розглянути освітньо-наукову програму Металургія щодо оновлення та вдосконалення освітніх компонентів.

Ваші рекомендації та пропозиції просимо надсилати на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Ви допоможете покращити ОНП, заповнивши відповідні форми за посиланням

Захист дисертації PhD

28 лютого 2024 року об 11 годині у к. 301 ФТІМС НАН України відбудеться захист дисертації Ліхацького Р.Ф. на здобуття ступеня доктора фіософії.
Ознайомитися з матеріалами дисертації

монографія “Сталь України: відновлення та інновації”

240124105016877 8338